ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle groepsactiviteiten georganiseerd Lipdub-Opnemen.

Artikel 1: Inleidende bepaling

1a. In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:
Lipdub-Opnemen: Lipdub-Opnemen, gevestigd te Verbeetenstraat 23, 4812 XH Breda, Nederland, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer: 66852757, tevens opererend onder de namen; The Dutch & Famous, Der Film Fanatiker en UKfilmstars.

Opdrachtgever: De partij met wie Lipdub-Opnemen een Overeenkomst heeft gesloten, welke onderworpen is aan deze algemene voorwaarden.
1b. De Overeenkomst komt tot stand op het moment door schriftelijke toezegging en voorziening van informatie door de Opdrachtgever. Hierdoor verbindt Lipdub-Opnemen zich jegens de Opdrachtgever tot het verschaffen van een door Lipdub-Opnemen aangeboden en door hen georganiseerde groepsactiviteit.

Artikel 2: Totstandkoming en inhoud Overeenkomst

2a. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Opdrachtgever, van de in deze Overeenkomst vermelde prijs en algemene voorwaarden.
2b. De Opdrachtgever, die een groepsactiviteit (ook namens andere deelnemers) boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere (mede-) Opdrachtgevers, die hij / zij aanmeldt. Bij het aanmelden van / door een minderjarige is schriftelijke toestemming van een wettelijk ouder of voogd noodzakelijk.

Artikel 3: Betaling
3a. 50,0% van de in de Overeenkomst vermelde prijs dient 30 dagen voor het plaatsvinden van de groepsactiviteit bijgeschreven te zijn op het in de Overeenkomst vermelde rekeningnummer van Lipdub-Opnemen. Het resterende bedrag dient 14 dagen na het plaatsvinden van de activiteit bijgeschreven te zijn op het in de Overeenkomst vermelde rekeningnummer van Lipdub-Opnemen.

3b. Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingen , behoudt Lipdub-Opnemen zich het recht om voor de eerste week na de uiterste betaaldatum een bedrag van 3,0% van het gehele te betalen bedrag in rekening te brengen. Na deze 7 dagen heeft Lipdub-Opnemen het recht om voor iedere dag dat het bedrag nog niet op de rekening is bijgeschreven 0,5% van het factuur bedrag na te factureren.

3c. Wijzigingen in het aantal deelnemers kunnen tot uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de activiteit doorgegeven worden.

Artikel 4: Wijzigingen door Lipdub-Opnemen

4a. Als gewichtige omstandigheden daartoe aanleiding geven behoudt Lipdub-Opnemen zich het recht om wijzigingen aan te brengen in het programma. Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Lipdub-Opnemen aan de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Deze verplichting vervalt wanneer de wijziging aan de Opdrachtgever kan worden toegerekend. De hieruit voortvloeiende schade komt dan voor rekening van de Opdrachtgever.
Indien de oorzaak van de wijziging aan Lipdub-Opnemen kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Lipdub-Opnemen. Wanneer beide partijen schuld hebben aan de wijziging, dragen beide partijen ieder hun eigen schade.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5a. Lipdub-Opnemen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van Opdrachtgever, deelnemers en derde, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de groepsactiviteit.

5b. Wanneer de groepsactiviteit en met name het eindproduct niet Overeenkomstig is met de verwachtingen, verloopt/geleverd wordt die de Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de Opdrachtgever verplicht daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling te doen aan Lipdub-Opnemen. Eventuele schade wordt door Lipdub-Opnemen vergoedt tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Lipdub-Opnemen is toe te rekenen noch aan de persoon / organisatie van wiens hulp / medewerking bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt, omdat:
– De tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is toe te rekenen aan de Opdrachtgever.

– De tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en / of toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de groepsactiviteit is betrokken.
– De tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de organisator of degene van wiens hulp bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid, niet kon worden voorzien of verholpen.

– Er sprake is van overmacht: Abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Indien de groepsactiviteit niet verloopt zoals de verwachtingen die de Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, wegens omstandigheden die noch aan de Opdrachtgever noch aan Lipdub-Opnemen zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Indien Lipdub-Opnemen aansprakelijk is voor derving van een activiteit genoot, bedraagt de vergoeding ten hoogste het totaalbedrag van de groepsactiviteit.
Bezwaar schriften na 6 weken na uitvoering van de groepsactiviteit worden niet in behandeling genomen.

Artikel 6: Verplichtingen van de Opdrachtgever

6a. De Opdrachtgever die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een groepsactiviteit daardoor wordt bemoeilijkt, kan door Lipdub-Opnemen van de groepsactiviteit worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever.
6b. Voor deelnemers waarvan Lipdub-Opnemen constateren dat zij zodanig onder invloed zijn, waardoor zij een hinder vormen voor personeel, apparatuur, andere deelnemers en/of de voortgang van de groepsactiviteits, behoud Lipdub-Opnemen zich het recht deze personen te weren uit de ruimtes waar de groepsactiviteit plaats vind.
6c. De Opdrachtgever dient te zorgen voor de volgende faciliteiten:
– Een parkeerplaats niet verder dan 20 meter van de ingang van het pand waar de groepsactiviteit gegeven wordt, dit voor de materiaalwagen.
– Een schoon en werkend toilet.
– Ten minste 1 consumptie per personeelslid per uur.
– Tenminste 1 overkapping voor de speluitleg.
– Bij het filmwedstrijd concept bij boeking van de optionele “filmavond” optie; een degelijke warme maaltijd voor de aanwezige crewleden van Lipdub-Opnemen.
– Gemaakte kosten die niet zijn opgenomen in de Overeenkomst zullen in rekening worden gebracht bij de Opdrachtgever.
Voorbeelden hiervan zijn: Parkeerkosten, bestellingen die buiten de afgesproken All-in regeling vallen.

Artikel 7: Annulering en in de plaats stelling

7a. Uiteraard kan het voorkomen dat Opdrachtgever de geboekte activiteit moet annuleren. Annulering is kosteloos tot 30 dagen voor de groepsactiviteit. Na deze 30 dagen brengt Lipdub-Opnemen het factuur bedrag in rekening naar gelang de volgende staffel:
– Bij annulering 30 – 15 dagen voorafgaand aan de groepsactiviteit wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht.

– Bij annulering 14 – 8 dagen voorafgaand aan de groeps activiteit word 75% van het bedrag in rekening gebracht.

– Bij annulering minder dan 8 dagen voorafgaand aan de groepsactiviteit wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

7b. Tot uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de groepsactiviteit mag de Opdrachtgever het aantal deelnemers wijzigen tot een maximum van 15% van het originele aantal, zoals vermeld op de Overeenkomst.
– Over wijzigingen na de bovengenoemde deadline zal geen restitutie meer gedaan worden.
– Restitutie vindt plaats uiterlijk 4 weken na afloop van de groepsactiviteit of zal worden berekend met de betaling achteraf.
– Naast annuleren is het mogelijk iemand anders in uw plaats te laten gaan. De Opdrachtgever blijft hoofdelijk aansprakelijk tegenover Lipdub-Opnemen voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de groepsactiviteit.

Artikel 8 Klachtenbehandeling.

8a. Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst moet zo spoedig mogelijk schriftelijk worden gemeld bij Lipdub-Opnemen, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend worden bij Lipdub-Opnemen. U krijgt daarop binnen 30 dagen schriftelijk een inhoudelijke reactie.